Inštalácia a nastavenie MySQL

Popis predpokladá nainštalovaný a funkčný webový server s podporou PHP a s pripraveným skriptom info.php.

 1. aktualizovať zoznam softvéru:

  apt-get update
  
 2. aktualizovať softvér:

  apt-get upgrade
  
 3. nainštalovať databázový server a podporu v PHP:

  apt-get install mysql-server php-mysql
  

  Poznámka

  V starších verziách debianu je potrebné použiť konkrétnu verziu PHP, napr.: php5-mysql.

 4. overiť funkčnosť otvorením webovej stránky http://IP.AD.RE.SA/info.php, kde má pribudnúť nová sekcia:

  predvolená stránka

Nastavenia servera MySQL sú v súbore /etc/mysql/my.cnf.

Po inštalácii je databázový server MySQL funkčný a pripravený na použitie, takže nie je bezprostredne nutné žiadne nastavenie. Na overenie možno (ako používateľ root) použiť klienta mysql:

mysql
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 53
Server version: 10.3.19-MariaDB-1 Debian buildd-unstable

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>

Vytvorenie databázy

Na vytvorenie novej databázy je potrebné prihlásiť sa k databázovému serveru ako používateľ, ktorý má práva vytvárať nové databázy, čiže na začiatku ako root:

mysql

Vytvorenie databázy:

CREATE DATABASE meno_db;

Na overenie možno po vytvorení vypísať existujúce databázy a skontrolovať, že medzi nimi je aj novo vytvorená:

SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| meno_db      |
| information_schema |
| mysql       |
| performance_schema |
+--------------------+

Vytvorenie používateľa

Po vytvorení databázy ju možno aktivovať:

USE meno_db;

Ostáva vytvoriť nového používateľa, v tomto prípade používateľa s menom meno*, heslom **heslo, ktorý sa môže prihlásiť len z lokálneho stroja:

CREATE USER 'meno'@'localhost' IDENTIFIED BY 'heslo';

Po vytvorení používateľa mu možno prideliť prístupové práva na určitú databázu (meno_db), v tomto prípade bude v nej mať používateľ všetky práva:

GRANT ALL ON meno_db TO 'meno'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;

Po vytvorení používateľa a nastavení jeho práv možno funkčnosť overiť prostým prihlásením k serveru pomocou novo vytvoreného používateľa:

mysql -u meno -p
Enter password: