Konfigurácia drôtovej siete

Základné nastavenie siete sa skladá z troch častí:

 1. nastavenie adresy IP a masky
 2. nastavenie smerovania
 3. nastavenie DNS

Nastavenie rozhrania a smerovania

Nastavenie adresy IP, masky a smerovania je uložené v súbore /etc/network/interfaces, kde sú nastavenia všetkých sieťových rozhraní. Pri jednoduchej konfigurácii tam sú nastavenia dvoch rozhraní: lo a eth0.

Na správne nastavenie je nutné najprv vedieť meno príslušného rozhrania:

 • ak je rozhranie fungujúce, stačí pozrieť výstup ip addr

 • ak rozhranie nefunguje alebo nie je nastavené, treba pozrieť výpisy jadra pri štarte:

  dmesg | grep -i eth
  

Tip

V ďalšom je ako príklad použité rozhranie eth0.

 1. otvoriť súbor nastavení v textovom editore:

  nano /etc/network/interfaces
  
 2. nájsť riadky s nastavením rozhrania (eth0), v prípade DHCP po inštalácii vyzerajú takto:

  allow-hotplug eth0
  iface eth0 inet dhcp
  
 3. nahradiť ich statickým nastavením:

  auto eth0
  iface eth0 inet static
    address IP.AD.RE.SA
    netmask SE.EM.AS.KA
    gateway IP.AD.RE.SA
  
 4. po uložení zmien reštartovať sieť:

  /etc/inet.d/networking restart
  
 5. otestovať funkčnosť:

  1. najprv na bránu:

   ping -c2 ip_brány
   
  2. potom do verejnej siete:

   ping -c2 8.8.8.8
   

Nastavenie DNS

Nastavenie adresy servera DNS je v súbore /etc/resolv.conf, a pravdepodobne v ňom už bude správna hodnota:

 1. v textovom editore otvoriť súbor /etc/resolv.conf:

  nano /etc/resolv.conf
  
 2. nastaviť IP servera(ov) DNS pomocou direktívy nameserver (jedna pre každý server DNS, max 3):

  nameserver IP.AD.RE.SA
  
 3. reštart nie je potrebný, možno priamo overiť:

  ping -c2 meno_servera