IP siete

Sieťový protokol

Sieťový protokol je norma, ktorá popisuje pravidlá, formáty a procedúry určené na výmenu údajov (spojenie, komunikácia, prenos údajov) medzi jednotlivými strojmi v počítačovej sieti.

Normy sieťových protokolov sú definvoané v dokumentoch RFC (Request For Comments), ktoré sú tvorené jednotlivými odborníkmi. Tieto RFC sú najprv navrhnuté na schválenie (draft), kedy im je pridelené číslo a po schválení sa z nich stáva norma (standard). O schvaľovanie dokumentov (noriem) RFC sa stará medzinárodná organizácia IETF (Internet Engeneering Task Force).

Každý sieťový protokol pracuje na príslušnej vrstve sieťového modelu OSI:

Sieťové protokoly a sieťové modely

Z pohľadu funkčnosti možno protokoly rozdeliť:

transportné

protokoly, ktoré majú na starosti transport medzi strojmi a aplikáciami

Patria medzi ne IP/IPv6, TCP, UDP, …

aplikačné

protokoly konkrétnej aplikácie/funkcie

Patria medzi ne HTTP, SMTP, SSH, IMAP, POP3, …

servisné

protokoly, ktoré poskytujú základnú funkčnosť siete

Patria medzi ne ICMP, DNS, DHCP, …

Úloha

Nájdite hlavný účel, použitý prenosový protokol (TCP/UDP) a registrované číslo portu protokolov:

  • HTTP
  • SMTP
  • IMAP
  • POP3
  • SSH
  • DNS
  • DHCP
  • SNMP

Výsledky spracujte vo forme prezentácie, vrátane grafickej prezentácie ich hierarchie (organizačný diagram).