Siete a podsiete

Sieť IP je logické zoskupenie počítačov a je definovaná sieťovou maskou. Pre každú sieť je charakteristická jej adresa, adresa broadcast i počet dostupných adries.

Úloha

Určite adresu siete, adresu broadcast a počet strojov v sieti adresám:

  • 84.151.21.158/25
  • 10.162.2.129/17
  • 188.213.251.117/24
  • 172.25.194.65/22
  • 141.92.88.204/10

Výsledok, vrátane postupu výpočtu, spracujte vo forme prezentácie.

Tip

Adresu siete i broadcast je potrebné udávať spolu s maskou…