Transportné protokoly

Nastavenie sieťovej vrstvy

Windows

Na zobrazenie nastavenia IP/IPv6 slúži príkaz ipconfig:

ipconfig

Ethernet adapter Lokálne pripojenie:
  Connection-specific DNS Suffix . :
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a9a7:fef5:26e8:4547%11
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.11
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Linux

Na zobrazenie nastavenia IP/IPv6 slúži príkaz ifconfig (starší) a/alebo ip addr (novší):

ip addr
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
  link/ether 94:c6:91:12:0e:24 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.10.11/24 brd 192.168.10.255 scope global eth0
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 fe80::96c6:91ff:fe12:e24/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever

Na zobrazenie adresy brány je potrebné zobraziť informácie o smerovaní, pomocou príkazu route (starší) alebo ip route (novší):

ip route
default via 192.168.10.254 dev eth0 onlink
192.168.10.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.10.11

Stav transportnej vrstvy

TCP

Zobraziť stav spojení TCP možno pomocou:

Windows

Vo Windows je nutné zobraziť stav spojení oddelene pre TCP a TCPv6, okrem toho možno zvoliť medzi zobrazením aktívnych spojení alebo aj čakajúcich na spojenie (-a), napríklad:

netstat -anp tcp

Active Connections

 Proto Local Address     Foreign Address    State
 TCP  0.0.0.0:135      0.0.0.0:0       LISTENING
 TCP  0.0.0.0:445      0.0.0.0:0       LISTENING
 TCP  192.168.1.11:1646   93.184.220.29:80    ESTABLISHED
 TCP  192.168.1.11:1364   217.67.30.99:993    ESTABLISHED
 TCP  192.168.56.1:139    0.0.0.0:0       LISTENING

netstat -anp tcpv6

Active Connections

 Proto Local Address     Foreign Address    State
 TCP  [::]:135        [::]:0         LISTENING
 TCP  [::]:445        [::]:0         LISTENING
Linux

V Linuxe je tiež možné zobraziť stav spojení (IP/IPv6) oddelene, ale predvolene ich zobrazuje naraz. Okrem toho možno zvoliť medzi výpisom len aktívnych, všetkých (-a) alebo len čakajúcich (-l). Na zobrazenie slúži nástroj netstat (starší) alebo ss (novší):

netstat -tna
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State
tcp    0   0 0.0.0.0:587       0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:80       0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:465       0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:22       0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 192.168.10.11:993    172.16.1.10:1643    ESTABLISHED
tcp    0  2672 192.168.10.11:22    172.16.1.10:1672    ESTABLISHED
tcp    0   0 192.168.10.11:5222   87.197.6.57:62067    ESTABLISHED
tcp    0   0 192.168.10.11:5222   87.197.6.57:62759    ESTABLISHED
tcp    0   0 192.168.10.11:993    87.197.6.57:62711    ESTABLISHED
tcp6    0   0 :::587         :::*          LISTEN
tcp6    0   0 :::80          :::*          LISTEN
tcp6    0   0 :::465         :::*          LISTEN
tcp6    0   0 2001:470:5b81:10::46150 2a02:1b8:10:31::22:5269 ESTABLISHED

UDP

Zobrazenie stavu spojení pri UDP nedáva zmysel, pretože spojenia nie sú vytvárané, a tak možno zobraziť len služby, ktoré na spojenia čakajú, a to pomocou rovnakých nástrojov ako pri TCP, len treba definovať iný typ protokolu:

Windows
protokol UDP, rsp. UDPv6
Linux
voľby -u namiesto -t

Úloha

Zistite nastavenia IP/IPv6:

 • v systéme Windows
 • v systéme Linux, pomocou VirtualBox a System Rescue CD

Zistite počet spojení v jednotlivých stavoch pre TCP a UDP:

 • v systéme Windows
 • v systéme Linux, pomocou VirtualBox a System Rescue CD

Zistenia spracujte vo forme prezentácie.