Číslicová technika

Číslicové logické obvody možno rozdeliť na dve základné skupiny:

 • kombinačné obvody
 • sekvenčné obvody

Kombinačné obvody

Kombinačné logické obvody, sú obvody, ktorých výstup závisí výhradne len na stave vstupov.

Medzi základné logické kombinačné logické obvody patria:

 • hradlo AND
 • hradlo OR
 • hradlo NOT
 • hradlo NAND
 • hradlo NOR
 • hradlo XOR

Kombináciou základných logických obvodov možno vytvoriť zložitejšie kombinačné logické obvody:

 • kodér a dekodér
 • multiplexor a demultiplexor
 • sčítačka
 • násobička
 • aritmeticko-logická jednotka (ALJ)

Sekvenčné obvody

Sekvenčné logické obvody, sú obvody, ktorých výstup závisí nie len na stave vstupov, ale aj na predošlom stave výstupu.

Medzi sekvenčné obvody patria:

 • preklápací obvod – RS, RST, D, JK, T
 • posuvný register
 • čítač
 • delič frekvencie