Zložitejší logický obvod

Medzi zložitejšie logické obvody možno zaradiť obvody, ktorých pravdivostné tabuľky boli v zadaní Tvorba pravdivostnej tabuľky:

  • prostý semafor
  • semafor so šípkou
  • dekodér 7-seg. zobrazovača

Okrem nich ešte obvod posuvného registra.

Posuvný register

Posuvný register je skupina preklápacích obvodov, ktoré majú prepojené vstupy a výstupy tak, aby nábežná hrana hodinového impulzu synchrónne posunula bity o jeden preklápací obvod (vpravo alebo vľavo). Základným využitím je prevod paralelných binárnych dát na sériové a/alebo naopak.

Základné typy posuvných registrov:

SIPO

Posuvné registry so sériovým vstupom a paralelným výstupom (Serial Input Paralel Output).

Príkladom tohoto typu registra je obvod 74HC164.

PISO

Posuvné registre s paralelným vstupom a sériovým výstupom (Parallel Input Serial Output).

Príkladom tohoto typu registra je obvod 74HC166.

Kruhový čítač

Zvláštne použitie posuvného registra – poslední bit registra je privedený späť na vstup registru.

Ako východzí stav je do posuvného registru možné zapísať prednastavenie bitov, ktoré sú potom posúvané v kruhu.

Posuvný register možno realizovať z preklápacích obvodov D:

posuvný register