Archivácia a zálohovanie

Zálohovanie a archivácia sú pomerne často podceňované (a zamieňané) činnosti:

Zálohovanie
 • slúži na vytváranie kópie dát, kvôli ich obnove v prípade strát
 • väčšinou vykonávané v pravidelných intervaloch
 • prípadne umožňuje aj vrátiť stav dát k určitému časovému okamžiku
Archivácia
 • slúži na uloženie aktuálneho stavu dát k určitému časovému okamžiku
 • nemusí nevyhnutne vytvárať kópiu dát
 • väčšinou určené na dlhodobé uchovanie dát

Základné zásady zálohovania:

 • typ, spôsob a častosť zálohovania voliť v závislosti na konkrétnej situácii (interval zmien dát, denný objem nových dát, dôsledky straty dát, …)
 • vytvorenú zálohu kontrolovať – väčšina programov poskytuje spôsob overenia vytvoreného archívu
 • zálohy ukladať na rôzne úložiská – záloha na rovnakom disku nepomôže po chybe disku, záloha v rovnakej miestnosti nepomôže po požiari, …
 • zaistiť dôvernosť záloh (heslo, šifrovanie), najmä pri ukladaní v sieti
 • typ zálohovacieho média voliť pozorne, pretože ovplyvňuje rýchlosť, zriaďovacie náklady, spoľahlivosť, či dobu uchovávania
 • spôsob zálohovania pravidelne prehodnocovať

Okrem toho:

 • zálohy správne popisovať – obsah a dátum vytvorenia
 • vytvoriť si zálohu inštalačných médií – originály uložiť (spolu s inštalačným heslom a číslom) na bezpečné miesto
 • zálohovať len potrebné dáta, prípadne disk ako celok
 • využívať automatické zálohovanie, kvôli predchádzaniu ľudským chybám