Základy algoritmizácie

Algoritmus
je konečná postupnosť presne definovaných inštrukcií na splnenie určitej úlohy
Algoritmizácia
je zostavenie algoritmu tak, aby spĺňal požadované vlastnosti.
Program
je postupnosť príkazov (inštrukcií) programovacieho jazyka, ktorá popisuje, ako má počítač riešiť úlohu
Programovanie
je tvorba programov, zápis riešenia úlohy (algoritmu) do konkrétneho programovacieho jazyka

Vlastnosti algoritmu

správnosť
výsledok musí byť správny
jednoznačnosť
v každom momente vykonávania musí byť jednoznačne určené, ktorá činnosť bude realizovaná ako nasledujúca,
konečnosť
postup musí skončiť v konečnom čase po vykonaní konečného počtu krokov
všeobecnosť
postup musí riešiť problém všeobecne a nesmie sa zúžiť na riešenie niektorých špecifických prípadov
opakovateľnosť
pri rovnakom vstupe musí byť vždy rovnaký výstup
efektívnosť
výsledok má byť dosiahnutý čo najmenším počtom krokom