Práca so súbormi a priečinkami

Mená súborov a priečinkov (adresárov) v súčasnosti nemajú obmedzenia v dĺžke mena (prípadne max 256 znakov, v závislosti na súborovom a operačnom systéme), no z historických a z organizačných (kvôli jednoduchšiemu rozlíšeniu) dôvodov sa mená súborov skladajú z dvoch častí, oddelených bodkou – mena súboru a jeho prípony.

Poznámka

Operačný systém Windows vychádza z operačného systému MS-DOS, kde bolo pôvodne obmedzenie osem znakov mena a tri znaky prípony. Najmä počet troch znakov prípony je dodržiavaný dodnes, hoci už také obmedzenie dĺžky neexistuje.

Prípona súboru slúži vo Windows na rozlíšenie typu súboru (v Linuxe slúži len vizuálne) a predvolene je zobrazovanie tejto prípony vo Windows vypnuté, no celé meno súboru vyzerá:

meno súboru.prípona

Tip

Hoci je používanie medzier v menách súborov (i príponách) možné a poskytuje výborný spôsob rozpoznávania slov v dlhých menách súborov, nie je celkom vhodné, pretože operačné systémy používajú medzeru ako oddeľovač parametrov (a hodnôt), čo s takými súbormi komplikuje prácu (treba používať úvodzovky).

Na prácu so súbormi a priečinkami slúži skupina programov zvaná „Správcovia súborov“, medzi také patria:

  • Prieskumník (súčasť Windows)
  • Total Commander
  • Explorer++
  • Thunar
  • Dolphin
  • Midnight Commander

Základné operácie

Správca súborov umožňuje základné i pokročilé operácie so súbormi a priečinkami . Medzi základné (podporované všetkými) patrí:

Kopírovanie

Kopírovaním je vytvorený nový (ďalší) súbor s rovnakým menom a príponou v inom priečinku alebo s iným menom a/alebo príponou v rovnakom priečinku.

Výsledkom sú dva súbory – pôvodný a kopírovaný

Presun

Presunom je ten istý súbor presunutý do iného priečinka.

Výsledkom je rovnaký súbor v inom priečinku.

Premenovanie

Premenovanie je zmena mena a/alebo prípony súbory.

Výsledkom je rovnaký súbor s iným menom a/alebo príponou v rovnakom priečinku.

Mazanie

Mazanie je odstránenie súboru.

Súbor môže byť „odstránený“ presunutím do Koša alebo odstránením jeho pozície na disku. V oboch prípadoch je možné súbor obnoviť:

  • v prípade Koša je obnovenie jednoduché a operačné systémy poskytujú zabudovaný spôsob
  • v prípade odstránenia pozície je obnovenie zložitejšie a závisí na súborovom systéme, no stále možné

Rada

Pokročilé operácie sa môžu v každom správcovi súborov líšiť…

Bezpečné mazanie

Bezpečné mazanie súborov nie je celkom jednoduché a v súčasnosti sa na skládkach nachádza veľa pamäťových zariadení (diskov, pamäťových kariet, kľúčov USB, …), ktoré obsahujú citlivý obsah.

Najjednoduchšie bolo mazanie obsahu magnetických diskov, ktoré poskytovali priami prístup k miestu na disku. V takom prípade stačilo niekoľkonásobné prepísanie disku náhodnými hodnotami a dáta boli neobnoviteľné.

Spolu s rastúcou kapacitou diskov, začali i magnetické disky používať špeciálny firmwér, ktorý priamy prístup na úložisko prekrýva, a tak nie je zaručené, že sú prepísané všetky miesta úložiska. Táto situácia nastáva i pri kľúčoch USB. pamäťových kartách a diskoch SSD, kde je implementované tzv. rozprestieranie – dáta sú cielene zapisované vždy inde, čím je zabezpečovaná dlhšia životnosť pamäťových médií. Avšak, táto funkcia robí bezpečné mazanie úložiska nemožným.

Sú známe dve riešenia tohoto problému:

  • šifrovanie úložiska (disku, karty, kľúča, …)
  • fyzické zničenie média – rozložením na kúsky s veľkosťou niekoľko mm

Varovanie

Bezpečné mazanie jednotlivých súborov je problematické, jednak kvôli spomenutému rozprestieraniu, ale i kvôli spôsobu akým moderné súborové systémy ukladajú dáta súborov – nie je garantované, že dáta rovnakého súboru sú zapísané na rovnaké miesto úložiska!