Autorské práva

Autorské právo u nás upravuje Zákon č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a vyjadruje práva autora na duševné vlastníctvo.

Duševné vlastníctvo

Duševné vlastníctvo je pojem, ktorý vyjadruje vlastníctvo nehmotných vecí, medzi ktoré patrí:

 • počítačové programy
 • slovné diela (knihy, časopisy, webové stránky, …)
 • hudobné diela (hudba, pesničky, …)
 • maľby (obrazy, ilustrácie, obrázky, …)
 • fotografie
 • a ďalšie

Tieto nehmotné veci sú nazývané aj dielo.

Autorské právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej ľudskými zmyslami, tzn. možno ho vidieť, počuť alebo cítiť. Pričom vôbec nezáleží na jeho forme, kvalite, podobe alebo umiestnení. Autorské právo sa vzťahuje na dokončené dielo, ale i na nedokončené dielo, ako aj na jeho jednotlivé vývojové fázy a časti.

Autorské právo vzniká osobe, ktorá vlastnou tvorivou činnosťou dielo vytvorila, tzn. autorovi, pričom autorom môže byť len fyzická osoba – konkrétny človek alebo ľudia. Samozrejme, dielo môže byť výsledkom kolektívnej činnosti, potom autorské právo patrí skupine fyzických osôb.

Podmienkou vzniku autorského práva nie je jeho zverejnenie a tiež ani splnenie nejakých formálnych náležitostí, napr. zápis do registra, či uvedenie copyrightu – symbol © s uvedením mena autora – jedinou podmienkou je výsledok tvorivej činnosti.

Autorský zákon popisuje rôzne práva autora, pričom za hlavné právo považujem to, že jedine autor(i) má(jú) právo rozhodovať o tom kto, ako a kedy môže jeho dielo používať.

Postihy za porušovanie

Postih za porušovanie autorských práv možno rozdeliť na postih trestný a postih majetkový.

Trestný postih

Postihy za porušovanie rieši o.i. aj Zákon 300/2005 Z.z. (Trestný zákon), ktorý má samostatnú časť nazvanú „Trestné činy proti priemyselným právam a proti autorskému právu“, kde je v § 283 ods. 1 uvedené:

Cite

Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

V odseku 2 je trestná sadzba zvýšená až na tri roky, keď k takémuto zásahu do autorských práv nastane pomocou počítača!

Majetkový postih

Pri použití diela v rozpore s požiadavkami autora dochádza k porušeniu autorových práv a autor má o.i. právo na náhradu škody a satisfakciu:

 • určenia svojho autorstva,
 • zničenie neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, jej stiahnutím z obehu alebo z iného použitia alebo
 • zničením materiálov, nástrojov a pomôcok použitých pri neoprávnenom zásahu alebo hrozbe neoprávneného zásahu, ich stiahnutím z obehu alebo z iného použitia,
 • náhradu nemajetkovej ujmy
 • náhradu škody
 • vydanie bezdôvodného obohatenia.

Avšak, do autorského práva nezasahuje fyzická osoba, ktorá bez súhlasu autora použije dielo vyhotovením rozmnoženiny pre svoju súkromnú potrebu na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný. Do autorského práva nezasahuje ani osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené dielo vyhotovením rozmnoženiny na účel názornej ukážky pri výučbe alebo pri výskume, ak pri takomto použití nedochádza k priamemu alebo nepriamemu majetkovému prospechu.